Etiska riktlinjer

 

Sekretess
Vi arbetar med strikt konfidentialitet gällande förhållanden som kommer till vår kännedom i samband med uppdrag. Det gäller samtliga anställda som arbetar för vår räkning.

Objektivitet
Vi tar enbart uppdrag gentemot kund (arbetsgivare) och tar inte emot någon form av ersättning från kandidater.

Integritet
Vi utför alltid våra uppdrag omsorgsfullt med iakttagande av både uppdragsgivarens och kandidaternas intressen. Vi värnar i allt om kundens, kandidaternas och vår egen integritet.

Off-limit
Vi får inte aktivt söka kandidater hos tidigare/befintliga kunder, där vi vart behjälpliga med en hel rekryteringsprocess, under en period om minst ett år efter att de senast skrev anställningsavtal med en kandidat vi levererat. Undantag från denna off limit-regel kan endast göras om uppdragsgivare och konsult kommit överens om annat.

För mer information, besök: http://www.esk.se/etikradet/

Visseblåsning

Hunter & Tailor strävar efter att säkerställa effektiv styrning, riskhantering och efterlevnad i hela företaget och har därför ett förebyggande arbetssätt när det gäller att rapportera problem angående oetiskt eller olagligt beteende. Vi har etablerat ett system för efterlevnadsrapportering, för att kunna ta emot information gällande efterlevnadsproblem, till exempel lagbrott eller brott mot Hunter & Tailors uppförandekod.

Sekretessen hos de som rapporterar är strikt och skydd mot repressalier på arbetsplatsen garanteras. Vi arbetar fortlöpande för att uppmuntra till lämplig användning av systemet genom att öka medvetenheten om det. När vi tar emot en rapport angående ett potentiellt efterlevnadsbrott upprättas en utredning för att fastställa fakta och ett slutligt beslut fattas om en överträdelse har skett eller inte. Om det fastställs att ett efterlevnadsbrott har ägt rum vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder samt åtgärder för att förhindra att det sker igen.

Kontakta oss

Bli kontaktad